اسامی نمایندگی ها

توجه : طبق قوانین داخلی اعضا، جهت دریافت شماره تماس و آدرس نمایندگی های مجاز بهینو گستران در استانهای ذکر شده لطفا با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید. با تشکر. مدیر عامل بهینو گستران انرژی.

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی

استان تهران

استان البرز

استان زنجان

استان قزوین

استان قم

استان زنچان

 

شرایط اخذ نمایندگی عادی:

۱- داشتن مدرک و یا تجربه کاری مرتبط

۲- داشتن دفتر ویا مغازه در مکان مناسب

۳- تعهد به عدم کپی کاری و یا افشای تکنلوژی  سیستم ها

 

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری شهر:

۱- داشتن مدرک و یا تجربه کاری مرتبط

۲- داشتن دفتر ویا مغازه در مکان مناسب

۳- تعهد به عدم کپی کاری و یا افشای تکنلوژی  سیستم ها

۴-فعالیت مناسب و فروش معقول که نشانگر فعالیت در طول باشد. و در صورت رضایت بخش نبودن تعهد به فسخ قرارداد

۵- ودیعه به مبلغ سه ملیون تومان جهت ضمانت حداقل به مدت یکسال

 

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری استان:

۱- داشتن مدرک و یا تجربه کاری مرتبط

۲- داشتن دفتر ویا مغازه در مکان مناسب

۳- تعهد به عدم کپی کاری و یا افشای تکنلوژی  سیستم ها

۴-فعالیت مناسب و فروش معقول که نشانگر فعالیت در طول باشد. و در صورت رضایت بخش نبودن تعهد به فسخ قرارداد

۵- ودیعه به مبلغ شش ملیون تومان جهت ضمانت حداقل به مدت یکسال